COVID-19

COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadziliśmy zmiany w organizacji przyjęć pacjentów. Wizyty
odbywają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem stosownego odstępu
czasowego.
Prosimy:

 • aby z osobą nieletnią / niesamodzielną zgłaszał się tylko JEDEN opiekun;
 • przed wejściem prosimy o założenie maseczki zakrywającej nos i usta;
 • po wejściu do przychodni oraz bezpośrednio przed wejściem do gabinetu zdezynfekować ręce;
 • zgłaszać się na wyznaczoną godzinę wizyty (nie wcześniej).

Prosimy nie zgłaszać się do przychodni jeśli występują u Państwa objawy ostrej infekcji (gorączka, kaszel,
duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (12 354 76 76 lub 606 511 547) lub mailowy
(kontakt@cmwip.pl)

10 ZASAD BEZPIECZNEJ WIZYTY W CENTRUM MEDYCZNYM WOŚ&PIWOWARCZYK

 • 1. Przyjdź na wizytę maksymalnie 10 minut wcześniej
 • 2. Na wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej
 • 3. Od razu po wejściu do Centrum Medycznego Woś&Piwowarczyk zdejmij odzież wierzchnią i powieś w wyznaczonym miejscu
 • 4. Umyj dokładnie ręce i zdezynfekuj
 • 5. Podczas rejestracji zachowaj bezpieczny dystans od innych osób -minimum 1 m
 • 6. Podczas pobyt u w centrum stomatologicznym stosuj się do instrukcji lekarza i personelu
 • 7. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń twarz chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza, a dłonie ponownie zdezynfekuj
 • 8. W przypadku pokasływania lub powtarzających się kichnięć, załóż maseczkę higieniczną przekazaną przez recepcjonistkę
 • 9. Unikaj dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, lub po ich dotknięciu umyj lub z dezynfekuj ręce
 • 10. Podczas dokonywania płatności skorzystaj z karty

LOKALIZACJA SZPITALI ZAKAŹNYCH

 • WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 • 1. Dąbrowa Tarnowska - Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 1
 • 2. Kraków - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Macieja Jakubowskiego 2
 • 3. Kraków - Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych I Pediatrii I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Os. Na Skarpie 66
 • 4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków, ul. Prądnicka 80
 • 5. Miechów - Szpital Św. Anny w Miechowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 3
 • 6. Myślenice - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Oddział Chorób Zakaźnych, Ul. Szpitalna 2
 • 7. Olkusz - Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Obserwacyjno Zakaźny Z Izbą Przyjęć, 1000-Lecia 13
 • 8. Proszowice - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Mikołaja Kopernika 13
 • 9. Tarnów - Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dzieci, Szpitalna 13
 • 10. Wielogłowy - Szpital Specjalistyczny Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Chorób Zakaźnych, Dąbrowa 1

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Wydanie dokumentacji medycznej

Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej

Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem

Kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Wydanie dokumentacji medycznej lub jej kopii dokonywane jest na podstawie pisemnego wniosku:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)

Sposób złożenia wniosku

Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 20.00 w rejestracji CM WiP

Przesłanie skanu wniosku drogą mailową na adres email: kontakt@cmwip.pl

Przesłanego listownie na adres CM WiP , ul. Dąbska 18N / LU1-3, 31-572 Kraków, z dopiskiem : „Wniosek dokumentacja medyczna”

Sposób realizacji wniosku

Odbiór osobisty, lub odbiór przez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku od 8:00 – 20:00.

Dokumentacja zostanie przygotowana bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłużej niż 3 dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. kontaktowy: 606 511 547).

W rejestracji należy okazać dokument tożsamości, potwierdzić odbiór podpisem, w razie konieczności uiścić opłatę za wykonanie kopii dokumentacji.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu ( rodzicowi, opiekunowi prawnemu)
• osobie upoważnionej przez pacjenta;
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• organom upoważnionym.

Po śmierci pacjenta:

• osobie upoważnionej przez pacjenta zażycia lub;
• osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.;
• osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust.2a i 2b art. 26 str.15.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę:

Nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

• pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
• w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
• w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w innych niż w.w. przypadkach, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Maksymalna wysokość opłaty za:

• jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
• jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
• udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

KARTA STAŁEGO PACJENTA

KARTA STAŁEGO PACJENTA - REGULAMIN

 • I ZASADY OGÓLNE
 • Organizatorem programu „Karta Stałego Pacjenta” jest Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk z siedzibą w Krakowie ul. Dąbska 18N/LU1-3.
 • Program „Karta Stałego Pacjenta” jest skierowany do osób korzystających z usług Centrum Medycznego Woś&Piwowarczyk.
 • Celem programu „Karta Stałego Pacjenta” jest nagradzanie pacjentów korzystających z usług oferowanych przez Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk.
 • W ramach Programu Uczestnik po zrealizowaniu sześciu usług i zebraniu sześciu pieczątek (po jednej za każdą wizytę) w Centrum Medycznym Woś&Piwowarczyk, otrzymuje stałą, 5% zniżkę na kolejne konsultacje lekarskie.
 • Karta Stałego Pacjenta wydawana jest w punkcie rejestracji „na okaziciela”.
 • DEFINICJE
 • 1. Karta Stałego Pacjenta–karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
 • 2. Uczestnik Programu –osoba korzystająca z usług Centrum Medycznego Woś&Piwowarczyk, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 3. Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk - Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk Spółka Jawna z siedzibą: ul. Dąbska 18N lok. 1-3, 31 – 572 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000635125, NIP: 6751558415, REGON: 365322436
 • 4. Konsultacje lekarskie - konsultacje lekarskie wykonane w Centrum Medycznym Woś&Piwowarczyk - w ramach poszczególnych działów: poradnie specjalistyczne
 • III UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
 • Do Programu przystąpić może każda osoba korzystająca z usług Centrum Medycznego Woś&Piwowarczyk z wyłączeniem pacjentów korzystających z pakietó firm ubezpieczeniowych. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej: cmwip.pl oraz w rejestracji.
 • IV KARTA RABATOWA
 • Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Pacjenta. Po zebraniu 6 pieczątek za skorzystanie z usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk Uczestnik otrzymuje stałą, 5% zniżkę na kolejne konsultacje lekarskie Karta Programu ważna jest od 1.03.2021 r. BEZTERMINOWO w Centrum Medycznym Woś&Piwowarczyk Z siedzibą w Krakowie ul. Dąbska 18N/LU1-3. Karta umożliwia Uczestnikowi korzystanie z konsultacji lekarskich, wg zasad opisanych poniżej.
 • V SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓWNA KONCIE UCZESTNIKA
 • Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk zobowiązuje się przyznać Stałemu Pacjentowi 5% rabat, każdorazowo przy skorzystaniu z konsultacji lekarskich oferowanych przez Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk. Warunkiem uzyskania rabatu jest skorzystanie z 6 usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk i otrzymanie pieczątki za każdą z nich. Rabaty z kilku lub więcej Kart nie sumują się, a poszczególne promocje nie łączą się ze sobą. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela, nie będzie honorowana. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, pacjent może otrzymać duplikat karty za opłatą manipulacyjną w wysokości 10zł.
 • VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.
 • Program ważny jest od 1.03.2021r. Odebranie Karty stanowi potwierdzenie, iż korzystający z usług Centrum Medycznego Woś&Piwowarczyk zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości. Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2021r. i obowiązuje przez cały okres ważności programu. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Centrum Medyczne Woś&Piwowarczyk umieści informacje o tym fakcie w punkcie rejestracji oraz na stronie internetowej www.cmwip.pl